Top
info@logopediekatrien.be
0476 59 65 08

Logopedie

Katrien De Ridder

Jouw raad en daad in logopedie

Over Katrien

Heb je problemen op het gebied van spraak of taal? Zijn er problemen op school waar je kind mee kan geholpen worden? Heeft u een beroerte gehad en heeft u daardoor spraakproblemen?  

Sinds 2004 ben ik werkzaam als logopediste.  Na 10 jaar aangesloten geweest te zijn bij een groepspraktijk voor stotteren, ben ik een eigen praktijk begonnen in Brugge. Gedurende de jaren heb ik veel ervaring opgedaan op verschillende gebieden van logopedie. Op deze website kan u hierover meer lezen.

Wat kun je verwachten? Ik bied logopedie op maat aan. Daarmee bedoel ik dat ik niet alleen naar de stoornis kijk, maar naar de stoornis in combinatie met jou, als persoon. Wat is jouw ervaring, wat zijn je dromen, je doelen? Zo kom ik tot een persoonlijk behandelplan. Iedere mens is verschillend.

Stotteren

Stotteren

Praten. Het lijkt zo gewoon, maar het gaat niet altijd vanzelf.

Iedereen struikelt weleens over zijn woorden. Dat is normaal. Wanneer je met regelmaat hapert en niet uit zijn woorden komt, spreken we van stotteren: niet-vloeiend spreken. Klanken of lettergrepen worden herhaald of verlengd. Soms worden ze er met veel spanning uit geperst. Daarnaast kunnen bij het stotteren begeleidende symptomen voorkomen. Voorbeelden zijn meebewegingen in het gezicht en van lichaamsdelen, verstoring van de adem, transpireren en spanning. Naast deze zichtbare en hoorbare symptomen zijn er ook verborgen symptomen. Vermijden van situaties, bepaalde woorden of klanken omzeilen, gebrek aan zelfvertrouwen en angst om te spreken. Stotteren kan de communicatie ernstig verstoren

 

Wanneer je iets wil vertellen, vindt er een heel proces plaats in je hoofd. Eerst krijg je een gedachte of idee in je hoofd. De hersenen zetten deze gedachte om in woorden en dan in klanken en sturen dan via de zenuwbanen een seintje naar de meer dan 150 spieren die betrokken zijn bij de spraak.

Het is belangrijk dat de spieren op dit moment op de juiste manier worden aangestuurd maar ook dat er een perfecte timing plaatsvindt. Toch kan er soms iets misgaan in deze timing en worden de spieren net te laat aangestuurd; de woorden en klanken zitten wel in je hoofd, maar het lukt niet om deze soepel uit te spreken.

Stotteren kan erfelijk zijn. Als een van de ouders stottert of gestotterd heeft, is er een grotere kans dat een kind ook gaat stotteren. Dit hoeft niet altijd te betekenen dat het kind altijd gaat stotteren.

Als je lekker in je vel zit, heb je waarschijnlijk nog genoeg energie om je zwakke aanleg voor timen op te kunnen vangen. Pas als er dingen gebeuren die ervoor zorgen dat het timen je nog meer energie kost, ga je stotteren. Bijvoorbeeld als je spannende dingen (leuke of minder leuke) in het vooruitzicht hebt of als je moe of ziek bent of te snel wilt spreken. Dit kost allemaal extra energie, waardoor je timing voor het spreken in de war kan raken.

Praten is een belangrijke manier om contact te maken. En je wilt natuurlijk graag dat je kind zich goed kan uitdrukken, zonder dat hij of zij daar frustratie of schaamte bij voelt. Maak je je daar zorgen over, bijvoorbeeld omdat je kind klanken of woorden herhaalt? Ik kan je helpen onderscheid te maken tussen normale onvloeiendheden en beginnend stotteren.

Stotteren bij jonge kinderen is vaak moeilijk te herkennen, omdat het meestal geleidelijk ontstaat.  Zo vroeg mogelijk ingrijpen is uiterst belangrijk, want bij 5% van deze kinderen kan onvloeiende spraak zich ontwikkelen tot chronisch stotteren.

Ik heb een ruime ervaring met logopedie voor kinderen. Ik hou het graag leuk: mijn aanpak bij behandeling van kinderen is speels en kindgericht. Ik zorg voor aantrekkelijke werkvormen en materialen. Ik speel bijvoorbeeld spelletjes en er is veel afwisseling. Ondertussen bied ik de algemene of specialistische logopedische zorg die nodig is, van de hoogst haalbare kwaliteit. Door deze aanpak komen kinderen graag naar de logopedische behandeling.

Het doel van de behandeling is vloeiender te leren spreken.

Ik werk vanuit ‘fluency shaping’. Ik leer u een nieuwe spreektechniek waardoor u vlotter wordt. U oefent die techniek niet enkel in de praktijk, maar in uw dagdagelijkse situaties.

Maar elke persoon is anders en heeft andere noden. Ik stem de logopedische behandeling zoveel mogelijk af op jou, als persoon. Je dagelijkse praktijk, het (toekomstige) beroep, je interesses. Dat vind ik belangrijk. Bovendien is de behandeling zo een stuk aangenamer.

Broddelen is een stoornis in het spreken, die zich uit als een niet-vloeiende of aritmische, moeilijk verstaanbare spraak.

Opvallend zijn een slappe uitspraak en een hoog spreektempo, het ineenschuiven van woorden (bijvoorbeeld ‘tevisie’ in plaats van ‘televisie’), stopwoordjes, snelle woordherhalingen en klankherhalingen, en moeilijkheden met het formuleren van gedachten, ook schriftelijk. Broddelen kan samen gaan met hyperactiviteit en een slechte concentratie, dit hoeft echter niet. De luisteraar zal de persoon die broddelt vaak slecht verstaan en reageren met: “Wat zeg je?”. De spreker merkt wel dat er iets mis is met zijn spreken, maar hij weet niet precies wat.

Doordat er bij broddelen herhalingen van woorden en klanken zijn, lijkt het soms op

De behandeling richt zich vooral op bewustwording van de eigen spraak, uitspraaktraining, training in correct formuleren en ritme- en intonatietraining. Het resultaat van de behandeling hangt, naast de ernst van het broddelen, af van doorzettingsvermogen, concentratievermogen en motivatie.

Leerstoornis

Leerstoornis

De term ‘leerstoornissen’ is een verzamelnaam voor meerdere problemen die kinderen of jongeren kunnen hebben wanneer zij in het lager of middelbaar onderwijs zitten. Deze moeilijkheden kunnen alleen voorkomen of in combinatie met andere. Leerstoornissen kunnen niet verholpen worden, maar mits aangepaste behandeling kan heel wat worden bijgestuurd. Daarom is snel doorverwijzen noodzakelijk om te voorkomen dat er emotionele problemen ontstaan zoals faalangst of gedragsmoeilijkheden. Verder is het volgen van therapie belangrijk om vast te kunnen stellen hoe hardnekkig het probleem is. Gaat het om een achterstand die weer kan worden ingehaald of is het een hardnekkige stoornis? In geval van een stoornis kan er een attest worden uitgeschreven door een logopedist. Zo kunnen wij samen met de school STICORDI-maatregelen uitwerken op maat van het kind. Door middel van STImuleren, COmpenseren of DIspenseren in de klas, kan het kind de capaciteiten die het heeft ook echt laten zien, ondanks de leerstoornis. Aangezien de automatisatie bij kinderen met dyslexie en/of dysorthorografie zeer moeizaam verloopt, kan er worden overgeschakeld op het leren werken met voorleessoftware en/of spellingssoftware onder begeleiding van de logopedist.

  • een leesstoornis (dyslexie): het omzetten van schrijftaal naar spraak is gestoord
  • een schrijfstoornis (dysorthografie): het omzetten van de gesproken taal in geschreven taal verloopt moeilijk
  • een rekenstoornis (dyscalculie): een achterstand voor specifieke rekenvaardigheden

Ongeveer 10 procent van de kinderen heeft moeite om het lezen en schrijven onder de knie te krijgen. Bij een deel van deze kinderen blijkt dit een ernstig en hardnekkig probleem te zijn. Dan is er sprake van dyslexie. Sommige letters worden vaak verwisseld. Je kind blijft maar spellen terwijl de meeste kinderen in de klas dat niet meer doen. De fouten die zij maken lijken op verstrooidheidsfouten die gemakkelijk te vermijden waren bv. ‘kineren’ in plaats van ‘kinderen’ schrijven. Zij lezen hun vragen dikwijls verkeerd en antwoorden dan ook fout of onvolledig.

Kinderen met dysorthografie hebben opvallende en hardnekkige spellingsmoeilijkheden. Schrijven zonder fouten lukt niet. Het lijkt wel of je kind de spellingregels niet kan onthouden. Soms schrijft je kind de woorden zoals hij of zij ze hoort. Vaak is er een ook een gestoord handschrift dat moeilijk leesbaar, ongeordend en slordig is.

Kinderen met dyscalculie hebben ondanks een goede intelligentie zwakke rekenprestaties. Hierbij zien we een automatisatieprobleem. Het kind blijft fouten maken ook al wordt er thuis elke dag geoefend. De tafels worden telkens weer ‘vergeten’. De splitsingen geraken maar niet gekend. Getallen worden omgekeerd. De technieken van hoofdrekenen zijn zo moeilijk. Heel vaak tellen de kinderen nog op hun vingers. Ze rekenen cijferend omdat ze voelen dat hun basis onvoldoende is.

Omdat elk kind anders is, kan ik geen standaardtherapie voorstellen. Alles hangt af van: de aard en de ernst van het probleem, de sterke en zwakke kanten van het kind, het bestaan van andere problemen (bv. concentratieproblemen, …) en het karakter van het kind zullen bepalen hoe de therapie van je kind er zal uitzien.

Spreken

Spreken

Wilt u het effect van uw boodschap, de presentaties die u verzorgt en de gesprekken die u voert optimaliseren?

Spreek je met een accent en wil je accentloos kunnen spreken?

Wil je geanimeerd, overtuigend en charismatisch overkomen?

Correct stemgebruik en optimale communicatie zijn niet altijd vanzelfsprekend.  Ook realiseert men zich vaak niet dat de communicatie nog verbeterd kan worden. Dit terwijl optimale communicatie belangrijk is voor uw eigen effectiviteit en bijdraagt aan het succes. Een minder duidelijke presentatie heeft gevolgen voor de overdracht van informatie. Bij beroepskeuze of solliciteren kan dit ook een rol spelen.

Ik help met de vormelijke aspecten: lichaamstaal, uitspraak, tempo, mimiek, beheersen van stress en ticks.

Er is sprake van een articulatiestoornis als een kind met de articulatie sterk achterblijft in vergelijking met leeftijdsgenoten. Wanneer een kind naar het eerste leerjaar gaat, is de articulatie vaak goed, al kan het dan het nog moeite hebben met de uitspraak van woorden met moeilijke medeklinkercombinaties (vaak met de ‘s’ of ‘r’ erin). Onderzoek naar het gehoor is bij kinderen met articulatiestoornissen essentieel.

Sommige kinderen hebben fonologische problemen, dat wil zeggen problemen met de klankvorming bij het praten. Je kind vervangt klanken door andere klanken, of laat sommige klanken of lettergrepen helemaal weg. Terwijl je kind de losse klanken wel goed kan uitspreken. De spieren die betrokken zijn bij de spraak functioneren dus wel goed. Bijvoorbeeld: je kind kan de 's' in het woord 'soep' en de 'g' in het woord 'gaan' goed uitspreken. Maar de combinatie van de 's' en de 'g' zoals in de 'sch' van 'school' lukt niet. Je kind zegt dan 'sool' in plaats van 'school'. Meestal spreekt je kind daardoor minder verstaanbaar en lijkt het alsof het een spraakprobleem heeft.

Er bestaat een duidelijk verband tussen mondgewoonten en het uitspreken van klanken. Afwijkend mondgedrag, zoals mondademen, duimzuigen en tongpersen (foutief slikken), resulteert vaak in een articulatiestoornis. Er is ook een verband tussen gebitsafwijkingen en afwijkende mondgewoonten. Het komt wel vaker voor dat de logopedist afwijkende mondgewoonten en articulatie samen behandelt. De orthodontist behandelt dan de gebitsafwijking.

Ik doe uitgebreid en zorgvuldig onderzoek naar de spraak van het kind en stel zo een behandelplan op.

Taalstoornis

Taalstoornis

Taal is een complexe combinatie van taalbegrip, woordenschat, zinsbouw en verhaalopbouw. Een kind moet kunnen verstaan en begrijpen wat er tegen hem gezegd wordt. En hij heeft woorden en structuur nodig om hierop te kunnen reageren. Een behoorlijke opdracht om goed onder de knie te krijgen. Soms verloopt de taalontwikkeling van een kind vertraagd of afwijkend.

Er kunnen zich problemen voordoen in het taalbegrip, de taalvorm, de taalinhoud en/of het taalgebruik.

Bij problemen in het taalbegrip vindt het kind het moeilijk om de taal te begrijpen.

Bij problemen in de taalvorm blijven zinnen kort en ongestructureerd, er is sprake van grammaticaal onjuiste, ofwel ‘kromme’ zinnen en er is moeite met de woordvorming.

Het is belangrijk zo veel mogelijk informatie te verzamelen, zodat er zo gericht mogelijk aan de taalontwikkeling kan worden gewerkt. Dat begint bij een eerste gesprek met het kind en met de ouders. Tijdens het eerste gesprek wordt onder meer duidelijk wat de hulpvraag is, wat de achtergrond van het kind is en wat ouders zelf hebben gedaan om de taalontwikkeling te stimuleren.

Bij problemen in de taalinhoud kan er sprake zijn van een kleine woordenschat en is het begrijpen en vertellen van verhalen moeilijk. Er wordt vaak over dezelfde vertrouwde onderwerpen gepraat, het is lastig om buiten het hier-en-nu te vertellen en het is moeilijk om de voorkennis van de gesprekspartner in te schatten. Bij het spreken zijn vaak stopwoorden, denkpauzes of herhalingen in de zinnen hoorbaar. Tevens kan er sprake zijn van woordvindingsproblemen.

Bij problemen in het taalgebruik zijn er problemen met het gebruiken van taal in de communicatie en zijn er moeilijkheden in de communicatievoorwaarden; bijvoorbeeld beurtgedrag, luisteren en oogcontact in gesprekssituaties.

Bij het spraak-taalonderzoek wordt gebruik gemaakt van diverse gestandaardiseerde tests. Met deze tests wordt de taalniveau van het kind in vergelijking met zijn leeftijdsgenootjes bepaald. Er wordt onder andere gekeken naar de articulatie, het taalbegrip, de woordenschat, de zinsvorming, de communicatieve vaardigheden en de auditieve vaardigheden. Naar aanleiding van de uitslagen van de taalonderzoeken en verzamelde informatie wordt een diagnose gesteld. In overleg met de ouders wordt een plan gemaakt om zo gericht mogelijk aan de taalontwikkeling te kunnen gaan werken. Bij de behandeling wordt gewerkt met diverse methodes om de spraak en de taal van het kind te stimuleren.

Neurologische Stoornis

Neurologische Stoornis

Afasie

Afasie is een verworven taalstoornis (na een beroerte of een trauma). Iemand met afasie verliest door een hersenletsel zijn vermogen om taal te begrijpen en/of te gebruiken. Ook het lezen en schrijven kunnen aangetast zijn. Andere bijkomende problemen zijn: verlammingen, problemen met het geheugen, oriëntatieproblemen en nog vele andere mogelijke bijkomende stoornissen.

Dysarthrie

Deze stoornis komt voor bij patiënten met een aandoening van het zenuwstelsel. Hierbij is naast de adem en de stem meestal ook de spraak gestoord. Bij kinderen gaat het dan vaak om cerebral palsy (hersenverlamming) of een spierziekte.

Bij volwassenen is sprake van een verworven stoornis. Voorbeelden hiervan zijn dysartrie ten gevolge CVA, ALS, de ziekte van Parkinson of MS.

De spraak is moeilijk verstaanbaar door een stoornis in de spierspanning en/of de coördinatie van de spieren die verantwoordelijk zijn voor adem, stem en spraak.

Ik geef oefeningen om deze problemen te verbeteren. Daarnaast wordt er ook gezocht naar hulpmiddelen om de spraak te ondersteunen of te vervangen.

Typ10

Typ10

Typen is tegenwoordig een belangrijke vaardigheid. Toch is dit niet evident om te beheersen. Kinderen moeten een nieuwe motorische handeling aanleren, gekoppeld aan letters. In 10 lessen wordt de basisvaardigheid aangeleerd. Typ10 zorgt ervoor dat het kind/de tiener de basis van het blind typen onder de knie heeft op korte termijn. Daarna kunnen de kinderen positief verder evolueren op vlak van automatisering en snelheid door het online oefenen. Typ10 biedt alle kinderen, maar vooral kinderen met dyslexie, dyspraxie of fijnmotorische problemen, de kans om op hun tempo te leren typen.  Obstakels in het leerproces zoals faalangst worden verminderd door enerzijds het elimineren van tijdsdruk en anderzijds de opbouw van de niveaus. We leggen de nadruk op wat de kinderen wel al kunnen en werken van daaruit verder op een positieve, motiverende en uitdagende manier.

Ik ben typ10 trainer en ik werk ook met de online module.

Vragen? Of wens je een afspraak?

Logopedie Katrien

Tarieven

Wegens een opgelegde conventie van de overheid zonder akkoord ben ik gedeconventioneerd. Ik hanteer wel de tarieven aangeraden en berekend door onze beroepsvereniging.

Je kan op een terugbetaling van 75% van het honorarium rekenen als de stoornis valt onder de verplichte ziekteverzekering.
Indien niet voldaan is aan de voorwaarde van verplichte ziekteverzekering, dan kan vaak ook terecht bij de aanvullende verzekering.
Sommige personen hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming en krijgen een hoger bedrag terugbetaald.
Het terugbetalingstarief is wettelijk vastgelegd.

PrestatieTariefTerugbetalingRemgeld
30 minuten € 33,40 € 22,83 € 10,57
60 minuten € 67,07 € 45,89 € 21,18
Op school (30 min) € 33,40 € 21,36 € 12,04
Onderzoek € 40,54 € 25,66 € 14,88

(*) Logopedisch onderzoek met schriftelijk verslag.
(**) Per half uur onderzoek.

Logopedie Katrien

Contacteer mij

Een vraag? Een kennismakingsgesprek? Of wens je een afspraak?
Aarzel dan niet om mij te contacteren.

  • Vlamingdam 1
    8000 Brugge
  • 0476 59 65 08
  • info@logopediekatrien.be
  • BE08 2455 8594